POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY I

W terminie od 26.05.21 do 31.05.21  należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. Druk można pobrać poniżej. Podpisany dokument należy przesłać skanem na adres: sekretariat@zwe1.edu.gdynia.pl lub złożyć w placówce. Niepodpisanie i niedostarczenie  dokumentu we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

—————————————————————————————————————————–

Składanie wniosków i zgłoszeń rekrutacyjnych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 29 marca 2021 r. i potrwa do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.

Rodzice kandydatów zamieszkujący w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania. Te dzieci przyjmowane są z urzędu.

Natomiast rodzice kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły składają wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Po pobraniu i wypełnieniu wniosku/zgłoszenia należy go wraz z załącznikami wydrukować, podpisać i  złożyć w formie papierowej lub wykonać skan i przesłać drogą mailową do placówki pierwszego wyboru.

W Szkole Podstawowej nr 45 w Gdyni papierowe wnioski składamy do „wrzutki” przy głównym wejściu do szkoły (za wewnętrznymi drzwiami) w dni robocze godzinach 8.00-16.00.  W pozostałych dniach i godzinach można wrzucić dokumenty ( w zaklejonej kopercie/foliowej koszulce) do skrzynki na zewnątrz budynku, po prawej stronie od głównych drzwi.

Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem Covid-19 (w przedsionku może się znajdować tylko jedna osoba, zabezpieczona maseczką zakrywającą usta i nos oraz mająca zdezynfekowane ręce).

Adres mailowy, na który można przesłać skany wszystkich dokumentów to: sekretariat@zwe1.edu.gdynia.pl

Niezgodności w dokumentacji będą weryfikowane indywidualnie.

Prosimy czytelnie wpisać numery telefonów i adresy mailowe, pod którymi można się z Państwem będzie skontaktować.

Przypominamy, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując Wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.