DCIM100MEDIADJI_0030.JPG

Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni powstał 1 września 2007 roku, w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Samorządowego nr 50, jako pierwsza placówka szkolno-przedszkolna w Gdyni. Tworzy niewielki kompleks budynków, otoczony ogrodzonym terenem zielonym z placami zabaw i boiskiem. Zlokalizowany jest w starszej części dzielnicy Dąbrowa, położonej w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na tym terenie znajduje się także żłobek. W środowisku placówki te postrzegane są jako przyjazne dzieciom i ich rodzicom. Kameralne warunki, dobra struktura organizacyjna i profesjonalna opieka wpływają na wszechstronny rozwój wychowanków.
Nauczyciele ZWE nr 1 tworzą energiczną, pełną zapału, dobrze wykształconą i kompetentną kadrę pedagogiczną. Na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe pod kątem potrzeb szkoły i przedszkola. Prawie wszyscy osiągnęli najwyższy, poziom awansu zawodowego, połowa ukończyła studia podyplomowe, wielu posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Wszyscy pracownicy dbają o ciepłą, rodzinną atmosferę i troszczą się o każde dziecko, dzięki czemu nasi podopieczni czują się bezpiecznie, a rodzice bez obaw powierzają nam swoje pociechy.
Nadrzędnym celem działalności edukacyjnej Zespołu jest dążenie do wychowania dziecka kompetentnego intelektualnie, wrażliwego na ludzką krzywdę, szanującego najbliższych i otaczający go świat, dostrzegającego walory różnych dziedzin sztuki, dbającego o zdrowie własne i innych.
Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni zapewnia uczniom warunki wszechstronnego rozwoju, w tym bogatą, atrakcyjną bazę dydaktyczną, która sprzyja właściwej realizacji programów, projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.
W skład struktury szkoły wchodzą oddziały przedszkolne oraz klasy I—III. Sale lekcyjne są dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonym placem zabaw, dostępnym również dla dzieci z dzielnicy, który powstał w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Świetlica szkolna zapewnia opiekę od godziny 6.30 do 17.30 i oferuje dzieciom różnorodne formy zagospodarowania czasu. Uczniowie mogą korzystać ze smacznych obiadów przygotowywanych przez panie kucharki. Zajęcia komputerowe odbywają się w dobrze wyposażonej sali komputerowej.
Sportowe zainteresowania można rozwijać w UKS Azymut — klub sportowy biegów na orientację oraz UKS Pantera — klub sportowy judo. Dzieci mogą uczestniczyć w odpłatnych zajęciach języka angielskiego, tanecznych, gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki artystycznej i piłki nożnej dla najmłodszych. Do zwyczajów i tradycji uczniów i nauczycieli należy dbanie o środowisko naturalne poprzez udział w licznych akcjach i konkursach oraz współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki. W ramach promocji zdrowego stylu życia realizujemy programy „Warzywa i owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. Podjęliśmy również działania zmierzające do przyjęcia szkoły do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i to się nam udało. Teraz ubiegamy się o zdobycie certyfikatu. W trosce o bezpieczeństwo uczniów placówka realizuje program „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”. W ramach edukacji muzycznej uczniowie uczestniczą w cyklicznych koncertach organizowanych na terenie szkoły. Organizujemy półkolonie tetnie i zimowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Dzieci osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, zdobywają liczne laury w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także ogólnopolskich i międzynarodowych. Szkoła w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym. Działalność naszej szkoły widoczna jest na Facebooku. W szkole tworzone są warunki do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć wspomagających i terapeutycznych: terapii pedagogicznej, rewalidacyjnych i logopedycznych. Proces edukacyjno-wychowawczy wspierany jest przez logopedę, pedagoga, nauczycieli terapeutów. Na terenie placówki odbywają się konsultacje psychologiczne prowadzone przez specjalistów.
W celu wszechstronnego rozwoju dziecka w placówce prowadzona jest bardzo bogata i urozmaicona działalność pozalekcyjna. W szkole organizowane są różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty artystyczne, sportowe i inne. Od wielu lat działa Sejmik Dziecięcy, który uczy podstaw samorządności. Szkoła zapewnia warunki do rozwoju twórczości artystycznej dzieci poprzez udział w licznych konkursach.
Nasza placówka stara się wychować i wykształcić młodego człowieka na miarę współczesnych czasów. Chcemy wyposażyć dzieci w taką wiedzę, umiejętności i postawy, które pozwolą im na elastyczne dostosowanie się do szybko postępujących zmian, przygotują do dorosłego życia i zapewnią możliwość osobistego rozwoju. Absolwenci Zespołu to dzieci komunikatywne, twórcze, dążące do osiągania sukcesu i radzące sobie z porażkami oraz dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym etapie edukacyjnym.