Szkolnym pedagogiem jest Agnieszka Kędziora-Paczkowska
(gabinet – sala nr 16)

godziny pracy

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 13:00
środa 13:20 – 17:20
czwartek 8:00 – 10:00
piątek 8:00 – 13:00

Jakie są zadania Pedagoga i Psychologa Szkolnego?

• udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
• współpraca z rodzinami uczniów.
• dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
• współuczestnictwo w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły.
• organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym szczególnie trudną sytuację materialną.
• odpowiadanie za rozpoznawanie potrzeb uczniów, koordynowanie pracą zespołów analizujących i określających potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami i obowiązującym w szkole systemem organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
• współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
• opieka nad Samorządem Szkolnym