PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 –  14 kwietnia o godz. 12.00  będą listy dzieci przyjętych – dopiero wówczas rodzice mają 7 dni, aby  zwrócić się na piśmie do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (art. 150 ust. 6 ustawy)

 –  uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica (art. 150 ust. 7 ustawy),

– potem rodzic może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy może wnieść ODWOŁANIE  do dyrektora szkoły/przedszkola  (art. 150 ust. 8 ustawy)

– dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie  7 dni ( od dnia jego otrzymania).  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego (art. 150 ust. 9 ustawy).

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W terminie od 07.04.21 do 12.04.21 do godz.16.00 należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Druk można pobrać ze strony internetowej szkoły/przedszkola lub w plikach do pobrania w systemie rekrutacji .Podpisany dokument należy przesłać skanem na adres: sekretariat@zwe1.edu.gdynia.pl lub złożyć w placówce. Niepodpisanie i niedostarczenie  dokumentu we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

—————————————————————————————————————

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w SP45 na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się  08 marca 2021 r. o godz. 10.00.

Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Wszystkie szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdą Państwo tutaj:

Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja  należy go wraz z załącznikami wydrukować, podpisać i  złożyć w formie papierowej lub wykonać skan i przesłać drogą mailową do placówki pierwszego wyboru.

W Szkole Podstawowej nr 45 w Gdyni papierowe wnioski składamy do „wrzutki” przy głównym wejściu do szkoły (za wewnętrznymi drzwiami) w godzinach 7.00-17.00.  Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem Covid-19 (w przedsionku może się znajdować tylko jedna osoba, zabezpieczona maseczką zakrywającą usta i nos oraz mająca zdezynfekowane ręce).

Adres mailowy, na który można przesłać skany wszystkich dokumentów to: sekretariat@zwe1.edu.gdynia.pl

Niezgodności w dokumentacji będą weryfikowane indywidualnie.

Prosimy czytelnie wpisać numery telefonów i adresy mailowe, pod którymi można się z Państwem będzie skontaktować.

Przypominamy, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując Wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.